تغییر آب و هوا: چه تعداد از افراد ثروتمند می توانند به نجات کره زمین کمک کنند

(CNN) - افراد ثروتمند نه تنها مانده بانکی بزرگتر و سبک زندگی مجلل تری از همه ما دارند - بلکه ردپای کربن بزرگتری نیز دارند. هرچه چیزهای بیشتری در اختیار شما باشد و هرچه بیشتر سفر کنید ، سوخت های فسیلی بیشتری سوزانده می شوند و گازهای گلخانه ای بیشتری در جو آزاد می شوند.…

Read more